måndag 19 juli 2010

Kallelse till Kåtalidens Byaförening årsmöte

Kallelse till Kåtalidens Byaförening årsmöte
2010-09-11

Plats: Jaktkojan

tid: 14.00

Dagordning

1. Välkommen
2. Val av presidium för mötet - a)ordförande b)sekreterare
3. Val av justerare
4. Godkännande av dagordning
5. Fråga om mötet utlystes i laga ordning
6. Ekonomi - a)kassarapport b)revisionsberättelse
7. Verksamhetsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Inkomna motioner
10. Nya medlemmar (kontakta Patric Näsström för kontonr.)
11. Val av styrelse - a)ordförande b)ledarmöter
12. Val av revisorer, 2 st
13. Reparation av dammen
14. Nästa årsmöte blir i samband med jaktmöte 2011
15. Övriga frågor
16. Avslutning

Knytkalas i slakteriet kl. 18.00
Välkomna!!